Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, za zezwoleniem Wójta Gminy Babiak wydanym na wniosek posiadacza nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego ( dodatkowo nr telefonu kontaktowego), będącego właścicielem nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty
 • w przypadku współwłasnościpisemne zgody wszystkich współwłaścicieli działki na usunięcie drzewa/drzew
 • w przypadku dużej wspólnoty osób fizycznych - oryginał lub uwierzytelnione kopie uchwał o wyborze z członków zarządu wspólnoty oraz o zgodzie członków wspólnoty na usunięcie drzewa/drzew

 

Sposób załatwienia sprawy:


Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5, 62-620 Babiak w pok.33

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami ( za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.

Za udzielenie pełnomocnictwa ( zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.: załącznik "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część II, pkt 21), należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Czas załatwienia sprawy:

1. W terminie 21 dnia od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia - odwodu poniżej korony drzewa.

Uwagi:

1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

2) W przypadku konieczności przeprowadznie kilku oględzinw terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14.dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa - dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postępowania nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwaga:

W przypadku uzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decycji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Babiak.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tj.Dz.U. z 2020r. poz. 55, ze zm.).

Inne informacje:

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki satanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarcząnie dotyczy drzewa, którego odwód pni mierzony na wysokości 5cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej oboiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga:
Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest  na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga:
Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rostrzygnięcia organu ( decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

 

 

Załączniki:

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

oraz przy zgłoszeniu dokonywanym przez przedsiębiorcę:

 • zaświadczenie o numerze REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty:

 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydane na wniosek (część II, pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wnoszona do kasy Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku Nr 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

Termin i sposób załatwienia:

 • wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w terminie  do 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

 

Osoba odpowiedzialna:

 • inspektor ds. ochrony środowiska, promocji i rozwoju gminy. Pokój nr 22, tel. 0-63/ 271 10 71 lub 0-63/ 271 16 24, email: srodowisko@babiak.org.pl

 

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Babiak..

 

Podstawa prawna:

 • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268 ze zm.).
 • §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

 

Dodatkowe informacje:

 • zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc : pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych,
 • świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłaszać do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

 

Załączniki:

 • wzór formularza zgłoszenia do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Do pobrania