Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Podatki

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i rozłożenie zaległości na raty.

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

 • uzasadniony wniosek,
 • protokół w sprawie opisu warunków gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie o dochodach
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
  udokumentowane ponoszone wydatki (do wglądu rachunki np. za gaz, energie elektryczną koszty leczenia i in.),
 • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

REFERENT FINANSOWY

Grażyna Niszczak – INSPEKTOR

Halina Kolibowska- INSPEKTOR, pokój nr. 25

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Zgodnie z art.224 §1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Wniosek o umorzenie zaległości podatku składa się po terminie płatności podatku.

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników i o dochodowości z gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

art.306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 17 zł
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
 3. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych
 4. nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 5. powszechnego obowiązku obrony

oraz pozostałe wymienione w art.2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.Nr 225, poz.1635)

Termin odpowiedzi

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

REFERENT FINANSOWY
Grażyna Niszczak - INSPEKTOR, pokój nr 25

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.

Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości.

Podstawa prawna

art.306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 21 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

 1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
 3. zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych
 4. nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 5. powszechnego obowiązku obrony

oraz pozostałe wymienione w art.2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.Nr 225, poz.1635)

Termin odpowiedzi

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

REFERENT FINANSOWY

Halina Kolibowska- INSPEKTOR, pokój nr 25

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia