Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

Dokument bez nazwy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Wójt Gminy Babiak, mający siedzibę w Babiaku (62-620) przy Placu Wolności 5.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Wójtem Gminy Babiak  można się skontaktować  poprzez adres e-mail ug@babiak.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Wójt Gminy Babiak  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iodo@babiak.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

 

 

 

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - po rozwodzie.

TYTUŁ
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - po rozwodzie

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


OPŁATY:
1. Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa - 11,00 zł.
2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na      rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa - w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Jeżeli akt małżeństwa został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego tj. poza USC w Babiaku, sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.


PODSTAWA PRAWNA:
1. Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz.682).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz.2064 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz.1044 ze zm.).

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
 2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

OPŁATY:

 1. 38,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy  w Babiaku  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
W przypadku osobistej wizyty w urzędzie stanu cywilnego, wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym generowany jest na miejscu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera:

 1. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany,  i adres do korespondencji osoby składającej wniosek,
 2. oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze  stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
 3. pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego  opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego.
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu).

 

OPŁATY:

 1. 50,00 zł  - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej  należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku
  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.

 

JEDNOSTYKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kierownika USC w Babiaku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2016 r., poz. 1827).

DODATKOWE INFORMACJE:

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz  nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie  podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny  w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji  zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Od obowiązku tłumaczenia zwolnione są wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez państwa - strony konwencji Nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

Jeśli przeniesiony do rejestru stanu cywilnego zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, można dokonać jego uzupełnienia.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie  złożyć je do protokołu przed kierownikiem  urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 4. Złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 38,00 zł za wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy  w Babiaku 
  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Osoba (obywatel polski lub cudzoziemiec, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego), która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMNETY:

 • Wniosek.
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
 • Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
 • Wnioskując o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
 • Dokument tożsamości wnioskodawcy  (do wglądu).

 

OPŁATY:

 • 39,00 zł  - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany  w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek.
 • Zapłaty opłaty skarbowej  należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku: 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 Sprostowania/uzupełnienia  aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

 Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

 Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego, wydaje się wnioskodawcy jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

JEDNOSTYKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kierownika USC w Babiaku.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).              

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1.Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach
   zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile
   stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo
   z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika
   urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

   Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt
   dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes
   prawny lub prokuratora.

2.Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia
   kierownik urzędu  stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu
   cywilnego, akt zbiorowych rejestracji  stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu
   i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

   Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt
   dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes
    prawny lub prokuratora.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zmiana imienia lub nazwiska.

Wniosek , który zawiera:

1)      dane osoby, której zmiana dotyczy:

a)   imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,  

b)   Wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c)    Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”, jeżeli został  nadany,

2)      imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

3)      wskazanie miejsca sporządzenia  aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

4)      adres do korespondencji wnioskodawcy,

5)      uzasadnienie,

6)      oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

            W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które pochodzą od tych samych  rodziców pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

 

 

OPŁATY:

 

 1. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion)  albo nazwiska lub imienia(imion)  podlega opłacie skarbowej 37 zł.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej  należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku 27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Postepowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej  wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

                Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
            w Poznaniu w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za
            pośrednictwem Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016, poz. 10).

2. Ustawa z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wydanie odpisu zupełnego i skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (gdy wydanie odpisu aktu podlega opłacie).

 

OPŁATY:

1.      Opłata skarbowa:

a)      22,00 zł  -  za odpis skrócony, wielojęzyczny odpis skrócony,

b)      33,00 zł  -  za odpis zupełny.

2.      Zapłaty opłaty skarbowej za odpisy wydane z rejestru stanu cywilnego należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Wniosek o wydanie odpisu  aktu stanu cywilnego  składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do   kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.   Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu  w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

             Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej wydania odpisu aktu przez Kierownika USC w Babiaku, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.). 

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

Podmioty uprawnione do uzyskiwania odpisów:  osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

 

ZAŁĄCZNIKI:

         Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.


OPŁATY:

 Sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione z opłaty.

 

TERMIN I SPOSÓB  ZAŁATWIENIA:

Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 2064 ze zm.) - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC
w Babiaku, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 2017 r., poz. 682)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia dziecka w w/w terminie, akt urodzenia sporządza się z urzędu na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia.
 3. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą  oraz protokołu zgłoszenia urodzenia. Protokół zgłoszenia urodzenia podpisywany jest przez osobę zgłaszającą urodzenie  i kierownika urzędu stanu cywilnego.
 4. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 5. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
  Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia winno zawierać  wskazanie imienia, jakie ma być  nadane dziecku. Osoba ta dokonując zgłoszenia urodzenia, poza pełnomocnictwem, powinna posiadać dowód osobisty  własny oraz osoby udzielającej pełnomocnictwa.
 6. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Zawarcie związku małżeńskiego przez Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
 2. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo składa:
1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kobiety, które ukończyły lat 16 załączają prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa)
3) zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo  - jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika.
Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a  jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego  małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  składa:

1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa,
2) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z d0nia 4 lutego 2011 r. -  Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.Nr 80, poz.432 ze zm.) jego możność  zawarcia małżeństwa  jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli  otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może  go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo,
3) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis  aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego  ustanie lub  unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie  nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych  dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

 3.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 84,00  zł  - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej  należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku
  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie, zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.  W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć  wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy  przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zapewnienie, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.
 2. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
 3. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli  wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo  osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Pobiera się wówczas opłatę dodatkową - 1.000 zł, która stanowi dochód gminy.

Zawarcie małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
 2. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo składa:
1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kobiety, które ukończyły lat 16 załączają prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa),
Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w  którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego     małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.Nr 80, poz.432 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa  jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd   w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może  go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo,
3) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub  unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych  dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

      3.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

 1. 84,00  zł  - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej  należy dokonać w kasie Urzędu Gminy w Babiaku lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Babiaku
  27 8534 0006 2200 0909 0013 3503.

 

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.  W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć  wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy  przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

PODSTAWA  PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

DODATKOWE INFORMACJE:

 1.  Zapewnienie, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.
 2. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przed duchownym, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia, wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.
 3. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby   zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 4. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa zaświadczenie potwierdzające zawarcie małżeństwa wraz z zaświadczeniem wydanym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się akt małżeństwa.
 5. Akt małżeństwa zawartego przed duchownym sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu otrzymaniu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Zgłoszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca) oraz do wglądu dowód osobisty współmałżonka.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

OPŁATY:

Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC
 w Babiaku przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem
 Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
 2. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego  karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
 3. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 4. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego.
 5. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden odpis skrócony aktu zgonu.