Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2022 rok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 08.09.2021 r. i zostaną zakończone dnia 16.09.2021 r.o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.babiak.org.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak , na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Babiak

                                                                                                                                        /-/ Wojciech Chojnowski

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Projekt uchwaly

Formularz konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2021 rok

GŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 11.12.2020 r. i zostaną zakończone dnia 18.12.2020 r. o godz. 12:00.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania poniżej.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowsk

 

Załączniki:

Projekt uchwaly

Formularz konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak na 2021 rok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13.10.2020 r. i zostaną zakończone dnia 21.10.2020 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Babiaku (pok. 33) z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania poniżej.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak, na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

 

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 04.10.2019 r. i zostaną zakończone dnia 10.10.2019 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl.

 

Wójt Gminy

 /-/ Wojciech Chojnowski

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały rady gminy babiak.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13.09.2018 r. i zostaną zakończone dnia 19.09.2018 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl.

 


         Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ublicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Formularz konsultacji.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazw i zmiany nazw ulic.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazw i zmiany nazw ulic. Więcej informacji pod nr 632711071 wew 29

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  nadania nazwy ulicy np. Szlokna.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  nadania nazwy ulicy np. Różana.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  nadania nazwy ulicy np. Malinowa.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  nadania nazwy ulicy np. Lipowa.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  zmainy nazwy ulicy np. Śliwkowa.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  zmainy nazwy ulicy np. Sezamowa.

Uchwała wraz z ankietą dotyczącą  zmainy nazwy ulicy np. Kopernika.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Ozorzyn w kwestii nadania nazwy ulicy.

 Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Ozorzyn  w kwestii nadania nazwy ulicy np. łąkowa więciej informacji pd nr 632711071 wew. 29

 

Uchwała wraz z ankietą.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu przeciwdziałaniu skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przeprowadzane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu przeciwdziałaniu skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przeprowadzane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. www.poznan.rzgw.gov.pl

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

 PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

 

 

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 28.09.2016 r. i zostaną zakończone dnia 04.10.2016 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak   i na stronie internetowej pod adresem:  www.babiak.org.pl.

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                  /-/    Wojciech Chojnowski

Obwieszczenie - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Babiak

KM.IV.602.2.2016                                                                                                                                                                                                    Babiak,19.08.2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABIAK

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023".

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Babiak" są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

-         Ocena stanu środowiska,

-         Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,

-         System realizacji programu ochrony środowiska,

-         Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Babiak została przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

-         ochrona klimatu i jakości powietrza,

-         zagrożenia hałasem,

-         pola elektromagnetyczne,

-         gospodarowanie wodami,

-         gospodarka wodno - ściekowa,

-         zasoby geologiczne,

-         gleby,

-         gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

-         zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono syntetyczny opis efektów realizacji dotychczasowego POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5,  62 - 620 Babiak oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Babiak http://bip.wokiss.pl/babiak/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 19.08.2016 r. do dnia 09.09.2016 r.:

-         w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5,  62 - 620 Babiak,

-         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Babiaku, w godzinach pracy Urzędu,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@babiak.org.pl,

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Babiak.   

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/babiak/.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

                                                                                                 /-/ Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1

POŚ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

KM.IV.602.1.2016                                                                                     Babiak, 03.06.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BABIAK

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Babiak".

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest:

Niskoemisyjny rozwój Gminy Babiak  wynikający z ograniczenia emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W szczególności celami Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020:

-        Redukcji emisji gazów cieplarnianych,

-        Zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

-        Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

-        Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki inwentaryzacji źródeł emisji na terenie gminy Babiak wyznaczono działania, ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wraz z podaniem kosztów, podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania, terminu realizacji zadania oraz efektów energetycznych i ekologicznych). Realizacja tych działań, umożliwi zmniejszenie energochłonności gospodarki gminy, ograniczenie emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a pośrednio również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

-        Założenia wyjściowe Planu,

-        Charakterystyka gminy Babiak,

-        Wyniki inwentaryzacji dwutlenku węgla,

-        Prognoza emisji do 2020 roku,

-        Strategia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

-        Aspekty organizacyjne i finansowe,

-        Monitoring realizacji Planu,

-        Przewidywany efekt energetyczny i ekologiczny realizacji Planu,

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5,  62 - 620 Babiak oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Babiak http://bip.wokiss.pl/babiak/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 03.06.2016 r. do dnia 24.06.2016 r.:

-        w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5,  62 - 620 Babiak,

-        ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Babiaku, w godzinach pracy Urzędu,

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@babiak.org.pl,

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Babiak.   

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Babiaku oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.wokiss.pl/babiak/.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK NA 2016 ROK.


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 14.10.2015 r. i zostaną zakończone dnia 20.10.2015 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

 

 

                                                                                 Wójt Gminy


                                                                         /-/ Wojciech Chojnowski

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Formularz konsultacji.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2015)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 19.09.2014 r. i zostaną zakończone dnia 25.09.2014 r.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl.
 
            Wójt Gminy
 
/-/ Wojciech Chojnowski

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 

Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.11.2013 r. i zostaną zakończone dnia 14.11.2013 r.

  

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

 

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak   i na stronie internetowej pod adresem:  www.babiak.org.pl.

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                  /-/    Wojciech Chojnowski

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2012)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

 

Konsultacje rozpoczynają się dnia 22.11.2011 r. i zostaną zakończone dnia 28.11.2011 r.

 

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak   i na stronie internetowej pod adresem:  www.babiak.org.pl.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2013)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 07.11.2012 r. i zostaną zakończone dnia 14.11.2012 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie
internetowej pod adresem:  www.babiak.org.pl.
 
                     Wójt Gminy
 
       /-/    Wojciech Chojnowski

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2011)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Konsultacje rozpoczynają się dnia 28.10.2010 r. i zostaną zakończone dnia 3.11.2010 r.

 

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

 

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak.