Biuletyn Informacji Publicznej
Jesteś tutaj:   

Ochrona Środowiska

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2020 rok.

Wykaz podmiotów mogących opróżniać zbiorniki bezodpływowe i transportować nieczystości ciekłe na terenie gminy Babiak


1.

Gmina Babiak – Referat Spraw Komunalnych

NIP: 666-100-20-45

ul. Poznańska 24
62 – 620 Babiak

tel. 63 271 10 37

Podmiot zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2.

TOI TOI Polska
Sp. z o. o.
NIP: 118-004-27-84

ul. Płochocińska 29
03 – 044 Warszawa

tel. 22 614 59 79

Zezwolenie Wójta Gminy Babiak
nr KM.I.6233.1.2020 z dnia 30.01.2020 r.


3.

ASEN Usługi Komunalne
Żarnowski Konrad
NIP: 666-149-44-85

ul. Energetyczna 24
62 – 600 Koło

tel. 882 402 000

Zezwolenie Wójta Gminy Babiak
nr KM.I.6233.2.2020 z dnia 24.02.2020 r

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BABIAK - ROK 2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BABIAK - ROK 2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BABIAK - ROK 2019 (analiza uzupełniona o dane niedostępne w kwietniu 2020 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta, na który można dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS Ślesin/o Babiak 56 8534 0006 0200 0909 2000 0320

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wójt Gminy Babiak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa i adres
podmiotu
Numer telefonu Rodzaj zbieranych odpadów
z działalności rolniczej
Folia Sznurki Opony
1. PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask
(43) 675 15 385

 

605 684 846

TAK    
2. Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
601 236 867 TAK TAK  
3. Ekopack Sp. Z o.o.
ul. Hurtowa 1
62-510 Konin
63 249 79 79 TAK TAK  
4. Jopek recykling
Dawid Jopek

Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
667 429 619 TAK TAK TAK
5. Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
(61) 281 06 11     TAK
6. Somex Sp. z o.o.

 

Sompolinek 10

62-610 Sompolno

(odpady można dowieźć własnym transportem bez opłaty za odbiór, pod warunkiem, że odpady będą bez zanieczyszczeń)

696 490 246 TAK    

 

 

Decyzja Wójta Gminy Babiak dotycząca usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Decyzja nr KM.VIII.6236.1.2019  Wójta Gminy Babiak dotycząca usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w miejscowości Józefowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz kart informacyjnych o środowisku prowadzony jest za pomocą aplikacji Ekoportal udostępnionej przez Ministerstwo Środowiska oraz informacje o środowisku są udostępnienie przez BAZĘ OOŚ prowadzoną przez Generalną  Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Linki:
W polu obszar proszę wybrać województwo wielkopolskie, powiat kolski, gmina Babiak

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

http://bazaoos.gdos.gov.pl

Obwieszczenia o decyzjach środowiskowych publikowane są w BIP UG Babiak w zakładce Informacje

 

Postanowienie Wójta Gminy Babiak o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Psary.

Postanowienie Wójta Gminy Babiak o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego  nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Psary.

Zawiadomienie Wójta Gminy Babiak dotyczące nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Psary.

Zawiadomienie Wójta Gminy Babiak dotyczące nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Psary.

Zawiadomienie Wójta Gminy Babiak dotyczące nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Józefowo.

Zawiadomienie Wójta Gminy Babiak dotyczące nielegalnego składowania odpadów na działce w miejscowości Józefowo.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Babiak - 2017 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Babiak - 2017 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2016 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2016 rok.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Babiak.

Postanowienie Wójta Gminy Babiak.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Babiak z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Babiak na lata 2014-2032.

Załącznik do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Babiak z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Babiak na lata 2014-2032

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2015 rok.

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Babiak za 2014 rok.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak

Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”

Gminny Program Usuwania Azbestu

Inne akty prawne

Zarządzenie w sprawie wymagań jakie powiini spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Regulamin utrzymania czystości.

Plan gospodarki odpadami

                               
 
 
U C H W A Ł A  nr XXXV/191/05
RADY GMINY BABIAK
z dnia 27 maja 2005 r.
 
 
w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami"
 
 
                                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 r., poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr.62, poz.  627 ze zm.) Rada Gminy Babiak
 
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla gmin będących członkami Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" na okres 2004-2007 z perspektywą do 2012 r.,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 §2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
 
 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
 
/-/ Dariusz Wiśniewski
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do Uchwały nr XXXV/191/05
z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami".
 
 
 
Obligatoryjność sporządzenia planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym wynika z zapisu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
Plan ten stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska. Służy realizacji polityki ekologicznej państwa. Jest opracowywany w celu stworzenia zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 
            Plan gospodarki odpadami dla gminy Babiak, będącej członkiem związku międzygminnego został opracowany przez Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny", zgodnie z art. 14 ust. 11 ustawy o odpadach, jako wspólny plan gospodarki odpadami na obszarze działania Związku Międziędzygminnego "KRK". Plan ten został uchwalony w dniu 26 kwietnia 2005 r. przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" i przekazany do uchwalenia członkom Związku, w części ich dotyczącej.
 
            Projekt Planu został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Powiatu Kolskiego.
 
            Celem opracowania "Planu Gospodarki Odpadami dla gmin będących członkami Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" na okres 2004-2007 z perspektywą do 2012 r." jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia systemu gospodarowania odpadami i polityki ekologicznej Związku zgodnej z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. ustawy o odpadach, oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, gminne plany gospodarki odpadami uchwala rada gminy. Zatem podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami w części dotyczącej  Gminy Babiak uznaje się za uzasadnione.
 
 
Wójt Gminy
 
/-/ Wojciech Chojnowski

Plan Ochrony Środowiska