Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje ogólne

 1. Miejsce składania dokumentów: Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.
 2. Informacje telefoniczne można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych pod numerami telefonów: 67 2843-717 wew. 205, 534 817 246.
 3. Obowiązujące terminy:
  1. decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana do: 
   • 31 sierpnia danego roku, gdy wniosek zostanie złożony do 30 czerwca;
   • 31 grudnia danego roku, gdy wniosek zostanie złożony do 31 października;
  2. nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni przed posiedzeniem komisji;
  3. gdy wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nauczyciel zostanie powiadomiony o brakach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni; jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
 4. Egzamin prowadzi komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń, w składzie:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji;
  3. dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony – członek komisji;
  4. dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole/placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel – członkowie komisji;
  5. opcjonalnie, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego – członek komisji.
 5. Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej przysługuje prawo do złożenia, odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uwaga! Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64 - 840 Budzyń.