logo
logo bip

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.powiat-gniezno.pl/.

 

 Dane teleadresowe urzędu:

Adres korespondencyjny: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

telefon : 61 424 07 41

faks :     61 424 07 41

e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl

Strona WWW: https://www.powiat-gniezno.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 04.06.2003
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre informacje zamieszczone w formie pliku PDF, DOC itp. zostały przygotowane na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów źródłowych (różne formatowanie) lub przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej, jednakże w miarę możliwości redaktorzy będą dokładać wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane zostały poprawnie oraz będą ograniczać do minimum konieczność korzystania z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności.

 

Nawigacja tabulatorem:
Klawisz TAB pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) zostajemy przeniesieni na stronę, do której wybrany link prowadzi.

Tzw. Skip linki:
Tak zwane Skip linki pozwalają na poruszanie się po częściach aktualnie otwartej strony. Są one wykorzystywane głównie przez czytniki ekranowe. Zapewniają możliwość przeskakiwania do najważniejszych części strony (treści) lub głównej nawigacji.Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Malwina Supstyk
koordynator ds. dostępności
koordynator@powiat-gniezno.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 424 66 85.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 Procedura wnioskowo-skargowa:

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

Przy głównym wejściu do budynku mieszczącym się przy ul. Papieża Jana Pawła II znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz winda umożliwiająca swobodne przemieszczanie się między piętrami.

 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie prowadzi następujące aplikacje mobilne: Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.