Uchwały Rady Miejskiej I kadencji

Uchwałą Nr 130/92 Rady Miejskiej w Jatrowiu z dnia 9 września 1992r. w sprawie przystąpienia do zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia

Uchwała Nr 129/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 września 1992r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta Jastrowia

Uchwała Nr 128/92 Rady Miejskiej w Jatrowiu z dnia 9 września 1992r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Gminy i Miasta, radnych oraz członków rady

Uchwała Nr 127/92 Rady Miejskiej w Jatrowiu z dnia 9 wrzesnia 1992r. w sprawie ustalenia poboru podatków, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu podatku od nieruch

Uchwała Nr 126/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 września 1992r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego za II półrocze 1992 roku

Uchwała Nr 125/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 września 1992r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 1992 rok

Uchwała Nr 124/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność mienia komunalnego

Uchwała Nr 123/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej i leśnej stanowiącej własność mienia komunalnego

Uchwała Nr 122/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie reorganizacji Przedszkoli

Uchwała Nr 121/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji rady

Uchwała Nr 120/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie wprowadzenia zmain w Uchwale Nr 97/92 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznai 1992 roku w sprawie ustalenia dziennej

Uchwała Nr 119/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 99/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu dotyczącej opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komu

Uchwała Nr 118/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność mienia komunalnego

Uchwała Nr 117/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy i Miasta do zawierania umów na dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne

Uchwała Nr 116/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych przeznaczonych na cele rolnicze

Uchwała Nr 115/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 1992 rok

Uchwała Nr 114/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie zakupu na mienie komunalne autobusu

Uchwała Nr 113/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 1992r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1991 i udzielenia absolutorium zarządowi

Uchwała Nr 112/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu

Uchwała Nr 111/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie sprzedaży działek rzemieślniczych

Uchwała Nr 110/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie wykupu działki nr geodezyjny 612

Uchwała Nr 109/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr 108/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 107/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano p

Uchwała Nr 106/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 97/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia d

Uchwała Nr 105/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 104/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 1992r. w sprawie planu budżetu Gminy i Miasta na rok 1992

Uchwała Nr 103/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek uzupełniających

Uchwała Nr 102/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 2 stycznia 1992r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr 101/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr 100/92 Rady Miejskie w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Mieskiej i członków Zarządu Gminy i Miasta oraz diet dla

Uchwała Nr 99/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia opłaty za grunty i urządzenia na cmentarzu komunalnym w Jastrowiu i Sypniewie

Uchwała Nr 98/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 97/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr 96/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 95/92 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 stycznia 1992r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 94/91 Rady Miejskiej w Jstrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie przejęcia jezior na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 93 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu

Uchwała Nr 92/91 Rady Miejskiej w Jastrwoiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Uchwała Nr 91/91 Rady Miekskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 1991 rok

Uchwała Nr 90/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie przejęcia gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na mienie komunalne gminy

Uchwała Nr 89/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie sprzedaży gruntów wieczystego użytku

Uchwała Nr 88/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych pod zabudowę miasta

Uchwała Nr 87/91 rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie

Uchwała Nr 86/91 Rady Miejskie w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie zbycia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Uchwała Nr 85/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych oraz przejęcia środków transportowych

Uchwała Nr 84/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. w sprawie uzupełnienia Uchwały Nr 69/91 Rady Miejskiej z dnia 5 sierpnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do spółki z o

Uchwała Nr 83/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. zmieniająca Uchwałę Nr 52/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego R

Uchwała Nr 82/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Piaskinia położonej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 81/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. w sprawie sprzedaży gruntów pod budowę stacji paliw i motelu

Uchwała Nr 80/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. w sprawie aktualizacji cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących własność mienia komunalnego

Uchwała Nr 79/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 13 listopada 1991r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 1991

Uchwała Nr 78/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 1991r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr 77/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 1991r. w sprawie zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jastrowiu

Uchwała Nr 76/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 1991r. w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrowie

Uchwała Nr 75/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 1991r. w sprawie połączenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy z Miejsko-Gminnym Ośrodkim Kultury w Jastrowiu

Uchwała Nr 74/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 października 1991r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu

Uchwała Nr 73/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 września 1991r.w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 72/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 września 1991r. w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 71/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 sierpnia 1991r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr 70/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 sierpnia 1991r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia kotłowni, sieci CO i CW, składu opalowego będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr 69/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 sierpnia 1991r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Jastrowiu

Uchwała Nr 68/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 sierpnia 1991r. w sprawie przystąpienia do Spółki z o.o. Agroplon

Uchwała Nr 67/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 1991r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr 66/91 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 1991r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod budowę garaży

Uchwała Nr 65/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 1991r. w sprawie rozstrzygnięcia o podziale wspólnych dla Gminy i Miasta Jastrowie rad oraz organów wykonawczych i administracyjn

Uchwała Nr 64/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z nia 12 czerwca 1991r. w sprawie zmiany planu budżetu Gminy i Miasta na 1991 rok

Uchwała Nr 63/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 1991r. w sprawie przejęcia na mienie komunalne kotłowni

Uchwała Nr 62/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 czerwca 1991r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991 roku

Uchwała Nr 61/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jastrowiu

Uchwała Nr 60/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie zbycia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr 59/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie ustalenia poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso należności z tytułu łącznego zobowiązania pien

Uchwała Nr 58/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 57/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 56/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 55/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie podziału Przedsiębiorstwa Gpspodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu

Uchwała Nr 54/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 1991r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1990 i udzielenie absolutorium zarządowi

Uchwała Nr 53/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r. w sprawie odwołania z funkcji członka Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Uchwała Nr 52/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r. w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i członków Zarządu Gminy i Miasta oraz diet dl

Uchwała Nr 51/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r. w sprawie upoważnienia zarządu Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie

Uchwała Nr 50/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r. w sprawie planu budżetu Gminy i Miasta na rok 1991

Uchwała Nr 49/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/91 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 1991 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatk

Uchwała Nr 48/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r w sprawie odpłatności za korzystanie z posiłków pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych przedszkoli

Uchwał Nr 47/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 marca 1991r w sprawie odpłatności rodziców na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastro

Uchwała Nr 46/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie udzielenia upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 45/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie odwołania z funkcji ławnika ludowego i członka kolegium d/s wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Uchwała Nr 44/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała Nr 43/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy i miasta

Uchwała Nr 42/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr 41/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 40/91 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 stycznia 1991r

Uchwała Nr 39/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie przyjęcia przedszkoli przyzakładowych

Uchwała Nr 38/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu

Uchwała Nr 37/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów z zasobów przeznaczonych na zabudowę miasta

Uchwała Nr 36/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie utworzenia w ramach "Związku Gmin Krajny" wspólnego przedsiębiorstwa o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągó

Uchwała Nr 35/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie stwierdzenia przejęcia na mienie komunalne wodociągu miejskiego

Uchwała Nr 34/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie stwierdzenia przejęcia na mienie komunalne gminy wodociągów wiejskich

Uchwała Nr 33/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie przystąpienia do Związku Miedzygminnego pod nazwą "Związek Gmin Krajny"

Uchwała Nr 32/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 31/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych I i II instancji

Uchwała Nr 30/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie ogłoszenia wykazów obowiązujących aktów prawa miejscowego

Uchwała Nr 29/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie ustalenia sołectw i samorządu mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz zarządzenie wyborów do organów

Uchwała Nr 28/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie przeniesień kredytów budżetowych między działami i rozdziałami

Uchwała Nr 27/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 1990

Uchwała Nr 26/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 grudnia 1990r w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 1991r

Uchwała Nr 25/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 października 1990r : Rada Miejska w Jastrowiu wnioskuje o powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania na tereni

Uchwała Nr 24/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 października 1990r w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji rady

Uchwała Nr 23/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 października 1990r w sprawie wyboru ławników ludowych i członków kolegium d/s wykroczeń

Uchwała Nr 22/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 października 1990r w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Gminy i Miasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 21/90 Rady Miekskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i diet dla członków Zarządu i Radnych Gminy i Miasta

Uchwała Nr 20/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 19/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu

Uchwała Nr 18/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji rady

Uchwała Nr 17/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 16/90 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 1990r w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

Uchwała Nr 15/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1990r w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 14/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1990r w sprawie powołania Sekretarza Gminy i Miasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 13/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrwoiu w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy i Miasta

Uchwała Nr 12/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1990r w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr 11/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 29 czerwca 1990r w sprawie zmiany w składzie osobowym Zarządu Gminy i MIasta w Jastrowiu

Uchwała Nr 10/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1990r w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr 9/90 Rady Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 18 czerwca 1990r w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 8/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1990r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 7/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1990r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta

Uchwała Nr 6/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1990r. w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta

Uchwał Nr 50/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 1990r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta

Uchwała Nr 4/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 6 czerwca 1990r w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Uchwała Nr 3/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 6 czerwca 1990r w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu.

Uchwała Nr 2/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 6 czerwca 1990r w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego

Uchwała Nr 1/90 Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 6 czerwca 1990r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu.