Elektroniczna Skrzynka Podawcza

e-puap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114)

 

Urząd posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie EPUAP
http://epuap.gov.pl/

identyfikator ePUAP: 54e21htom1

adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP: /54e21htom1/SkrytkaESP

adres skrytki na platformie ePUAP: /54e21htom1/skrytka

W celu skorzystania z ESP Gminy i Miasta Jastrowie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
- założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP ;
- posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
- potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili;
- przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Formularze elektroniczne Gminy i Miasta Jastrowie dostępne są na platformie ePUAP:

 

Adres e-mail urzędu:

sekretariat@jastrowie.pl

 

Reguły wysyłania załączników

Jako załącznik może być dołączony plik w formacie:

.txt, .rtf, .doc, .odt, .pdf, .xls, .csv, .ods

pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie są odrzucane automatycznie.