Ogłoszenia

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Jastrowie za rok szkolny 2020/2021

Informacja

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie przez inne niż Gmina i Miasto Jastrowie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia r

Ogłoszenie

Komunikat o rozpoczynających się konsultacjach Programu Współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi

Komunikat

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 13 października 2021 roku

Ogłoszenie

Załącznik - skan oferty

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w zakresie eksploatacji instal

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 15 września 2021 roku

Ogłoszenie

Załącznik - skan oferty

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Ogłoszenie

Załącznik - skan oferty

Informacja o przyznanych dotacjach dla klubów sportowych

Informacja

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zawiadomienie

Ogłoszenie dotyczące warunków dzierżawy plaży miejskiej w Jastrowiu w latach 2021-2023

Ogłoszenie

Załącznik

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie.

Informacja

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2021 roku

Informacja

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie określenia sezo

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Zarządzenie

Załącznik

Informacja o rozdysponowaniu środków

Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Ogłoszenie

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogłoszenie

“Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko”

Informacja

Informacja dotycząca zaktualizowanej w październiku w 2020 roku podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Informacja

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskieg

Ogłoszenie

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w dniu 6 listopada 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

Procedura naboru na rachmistrzów - format docx.

Oświadczenia dla kandydatów na rachmistrzów - format doc.

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów - format doc.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - format doc.

Wytyczne dotyczące administrowania danymi osobowymi w ramach PSR w 2020 roku - format pdf.

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2020 roku

Informacja

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podaje do wiadomości kryteria rekrutcji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podaje do wiadomości kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Skan mapy

Informacja dotycząca zaktualizowanej w październiku w 2019 roku podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Informacja

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie

Informacja o rozdysponowaniu środków

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Jastrowie

Informacja

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 roku

Informacja

Przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie informuje, że w piątek 1 marca o godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.
Prosimy o załatwianie spraw związanych z dowodami osobistymi do godz. 11.30.

Ogłoszenie o złożonych wnioskach od stowarzyszeń do konkursu ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze G i M Jastrowie w okresie od 1 st

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie

Konsultacje programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie informuje, iż zostały opracowane projekty „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026”.

Projekty wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Ww. projekty dostępne są również na stronie internetowej: www.jastrowie.pl w zakładce aktualności.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski do ww. projektów w terminie do 3 sierpnia 2018r. Uwagi i wnioski prosimy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie lub  w formie przewidzianym w art. 40 ustawy z dnia 21 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.

Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 - format doc.

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 - format doc.

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Ogłoszenie

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

Informacja

Informacja dotycząca miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina i Miasto Jastrowie osoby praw

Informacja

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie

nformacja o rozdysponowaniu środków

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrowie w 2018 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały Rady Miejskiej

Scan

Informacja w sprawie zmiany nazwy ulic w Sypniewie

ogłoszenie

uchwała 405

uchwała 406

Program rewitalizacji Gminy i Miasta Jastrowie

Ogłoszenie

Plakat

Projekt Programu Rewitalizacji dla GiM Jastrowie na lata 2017-2023

program

zaproszenie do składania propozycji

karta projektu

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2017 roku

ogłoszenie

informacja o rozdysponowaniu środków

Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie

W związku z opracowaniem „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 26 maja 2017 r.  Opinie mieszkańców są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Zachęcamy do uczestnictwa w dobrowolnym i anonimowym badaniu.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękując za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić online - link do ankiety:
https://goo.gl/forms/3OYgMAj273LODL572 oraz w wersji papierowej.

Ankieta dostępna jest także w budynku urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w pokoju nr 8 oraz u sołtysów w poszczególnych miejscowościach gminy Jastrowie.

Wypełnione ankiety proszę składać w pokoju nr 8 w budynku urzędu.

Treść Ogłoszenia

Ankieta

Ogłoszenie na dzierżawę plaży miejskiej w Jastrowiu

ogłoszenie

umowa

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

informacja

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół gimnazjalnych w 2017 roku

informacja

Informacja o współfinansowaniu Programu rewitalizacji oraz o wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie

Informacja

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Jastrowie dofinansowania na opracowanie Programu rewitalizacji

Ogłoszenie

Projekt rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie

ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

ogłoszenie

informacja o rozdysponowaniu środków

Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2016 roku

ogłoszenie

informacja o rozdysponowaniu środków

Ogłoszenie o sprzedaży używanych lamp oświetleniowych

ogłoszenie

Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 01 lipca 2016 do 15 grudnia 2016 roku

Ogłoszenie

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie

Informacja

Załącznik 1

Załącznik 2

Zgłoszenia kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA w Jastrowiu

ogłoszenie

druk zgłoszenia

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gmin

Zarządzenie

Wzór Oferty

Informacja o wybranych ofertach

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Konkursu ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1

ogłoszenie

informacja

Informacja o stypendiach sportowych

informacja

wniosek o stypendium sportowe

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

ogłoszenie

Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 15 października do 15 grudnia 2015 roku

ogłoszenie

Informacja

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 lipca 2015r. do 15 grud

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Konkursu ofert mający na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 0

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 07.04.2015r.ootwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego P

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Jastrowie realizowanych w 2015 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o przyznanych dotacjach celowychdla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowiew okresie od 1 listopada 2014r. do 15 gr

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o konkursie ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie konkursu mającego na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie od 1 sie

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA

Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku

Ogłosznie o możliwości uzyskania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Jastrowie

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o konkursie ofert mającym na celu przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie w okresie

Zgłoszenia kandydatów do komisji opiniującej oferty w konkursie GKPiRPA

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym