rok 2020

Wymiana pokrycia dachowego w budynku w Zespole Szkół w Jastrowiu

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

Kosztorys ofertowy

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lista wiadomości