Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń związanych z utworzeniem nowych miejsc w miejskim żłobku w Jastrowiu ramach rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

Załączniki

Kosztorys ofertowy (pdf)

Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego (zip)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty