Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Samborsko, Brzeźnica i Brzeźnica Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

Mapa ewidencyjna

Przedmiar przebudowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty