Udzielenie Gminie i Miastu Jastrowie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

Załączniki (zip)

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty