rok 2021

Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Jastrowiu etap I

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja  Warunków Zamówienia

Załączniki-cz1

Załączniki-cz2

Załączniki-cz3

Aktualizacja załącznika nr 2 do SWZ – projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do zamówienia

Kwota przeznaczona na realizację

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Lista wiadomości