Jesteś tutaj:   

2018

Projekt Budżetu Gminy Kamieniec na 2018r.

Projekt WPF Gminy Kamieniec na lata 2018 - 2021

Opinia RIO o projekcie Budżetu Gminy Kamieniec na 2018r. 

Opinia RIO o projekcie WPF Gminy Kamieniec na lata 2018 - 2021

Budżet Gminy Kamieniec na 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamieniec na lata 2018 - 2021

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamieniec.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Kamieniec deficytu budżetu roku 2018. 

Sprawozdanie za I kwartał 2018 roku. 

Sprawozdanie za II kwartał 2018 roku. 

Sprawozdanie za III kwartał 2018 roku. 

Sprawozdanie za IV kwartał 2018 roku.

Informacja za I półrocze 2018r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieniec i o kształtowaniu się WPF oraz Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania bydżetu z I półrocze 2018 roku

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kamieniec za rok 2018.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec za 2018r. 

Informacja o stanie mienia Gminy Kamieniec na dzień 31.12.2018r. 

Bilans z wykonania budżetu JST za 2018r. 

Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018r.  

Łączny Rachunek zysków i strat za 2018r.  

Łączne Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. 

Łączna Informacja dodatkowa za 2018r.

Bilans Urzędu Gminy Kamieniec za 2018r. 

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Kamieniec za 2018r. 

Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Kamieniec za 2018r.

Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Kamieniec za 2018r. 

Bilans Szkoły Podstawowej w Kamieńcu  za 2018r. 

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Kamieńcu  za 2018r.  

Zestawienie zmian w funduszu Szkoły Podstawowej w Kamieńcu  za 2018r.   

Informacja dodatkowa Szkoły Podstawowej w Kamieńcu  za 2018r. 

Sprawozdania finansowe za 2018r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu

Sprawozdania finansowe za 2018r. Przedszkola Gminnego w Kamieńcu

Bilans Szkoły Podstawowej w Parzęczewie  za 2018r. 

Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w w Parzęczewie za 2018r. 

Zestawienie zmian w funduszu Szkoły Podstawowej w Parzęczewie za 2018r.  

Informacja dodatkowa Szkoły Podstawowej w Parzęczewie za 2018r. 

Sprawozdania finansowe za 2018r.  - Szkoła Podstawowa w Konojadzie