Protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej

Protokół RIO

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w roku 2020 w Urzędzie Gminy Kamieniec znajduje się w Referacie Organizacyjnym w biurze nr 11 (sekretatriat), tel. 61-44-30-723