Jesteś tutaj:   

Zgromadzenia publiczne

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia.

1. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

1)    w postępowaniu zwykłym Urząd Gminy Kamieniec w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2)    w postępowaniu uproszczonym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

  1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec ul.1000-lecia Państwa Polskiego 25 pokój nr 6 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Kamieniec) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


Tryb zgłaszania zgromadzenia publicznego:


POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie.
2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) wraz ze zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec ul.1000-lecia Państwa Polskiego 25 lub dokumenty prześlij faksem na numer 61 44 30 705 albo zeskanuj dokumenty i prześlij je pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: gmina@kamieniec.pl
4. Otrzymasz pisemną informację na podany adres e-mail o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.


POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)

1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone.

2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl lub zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, tel. 61 854 99 00.

W zawiadomieniu podaj następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Opłaty skarbowe:
1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym nie wymaga uiszczania opłaty skarbowej.

Wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organ gminy wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamieniec w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamieniec. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:
1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 579 )


Załączniki do pobrania:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia.
2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone.
3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach.