logo logo
logo bip
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.

Rejestr zawiera dane:

- imię i nazwisko nauczyciela,

- datę i miejsce urodzenia,

- nazwę szkoły w której nauczyciel pracuje,

- numer zaświadczenia,

- data wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna udostępniania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) udostepnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób i zasady udostępniania danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2018, poz. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Urząd Miejski Kościana, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Opłaty
Nie pobiera się opłaty.

Miejsce udostępnienia

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, pokój nr 203.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Rejestr

Dzienny opiekun