logo
ucho   logo bip
Nazwa, dane adresowe
Starostwa Powiatowe
 
Informacje ogólne
Starostwo Powiatowe w Kościanie mieści się w trzech budynkach:
w głównej siedzibie przy al. Tadeusza Kościuszki 22 (na fotografii)
   oraz w budynku przy ul. Gostyńskiej 38 i przy ul. Bączkowskiego 5a.

 Zdjęcie przedstawiąjące budynek Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki

Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22 tel.: 65 512 17 85, fax: 65 512 08 25
adres skrytki na platformie ePUAP: /PowiatKoscianski/SkrytkaESP
 
Starosta Kościański, pokój nr 111
tel.: 65 512 17 85 tel./fax: 65 512 08 25
Wicestarosta Kościański, pokój nr 111
tel.: 65 512 17 85 tel./fax: 65 512 08 25
Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego, pokój nr 120
el.: 65 512 17 85, wew. 29
Skarbnik Powiatu, pokój nr 212
tel.: 65 511 09 95, wew. 37
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kościanie, pokój nr 111
tel.: 65 512 17 85 tel./fax: 65 512 08 25
 
 
 
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kościanie jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami o archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, natomiast w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa - obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2003-07-01 11:56:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 09:42:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-09-15 12:21:59)