logo
ucho   logo bip

Zarządzeniem nr 57/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. został powołany Zespół do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Koordynatorem dostępności w Starostwie Powiatowym w Kościanie jest Pani Maja Moskwa, kontakt: majamoskwa@powiatkoscian.pl, tel. 65 512 08 25 wew. 45. 

Raport o stanie zapewniania dostępności Starostwa Powiatowego w Kościanie za 2020 r. - do pobrania tutaj

 

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip3.wokiss.pl/koscianp/.

Data publikacji strony http://bip3.wokiss.pl/koscianp/ : 2014-11-19

Strona internetowa http://bip3.wokiss.pl/koscianp/ jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  2. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
  3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jednym z takich darmowych narzędzi jest OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
  4. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
  5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
  6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny dostępności cyfrowej strony internetowej http://bip3.wokiss.pl/koscianp/ dla osób niepełnosprawnych - skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa  spełnia wymagania w 92,11 %.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz korzystać z Menu dostępności znajdującego się po prawej stronie, oznaczonego kolorem niebieskim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Pawlak, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 512 08 25 wew. 41 oraz mailowo starostwo@powiatkoscian.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przykładowy wniosek o zapewnienie dostępności - do pobrania tutaj

Starostwo Powiatowe w Kościanie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektów Powiatu

Starostwo Powiatowe w Kościanie ma siedzibę w budynkach przy al. Kościuszki 22 oraz ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie. Ponadto Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego mieści się w budynku przy ul. Ks. Bączkowskiego 5a (nie prowadzi bezpośredniej obsługi klienta).  

 

siedziba przy al. Kościuszki 22

siedziba przy ul. Gostyńskiej 38

 

 

 

Lokalizacja
i dojazd

Lokalizacja Starostwa Powiatowego w Kościanie zajmuje pomieszczenia na parterze, 1. i 2. piętrze w budynku przy al. Kościuszki 22, w którym znajduje się także siedziba Urzędu Miasta Kościana i Oddział Urzędu Statystycznego
w Kościanie.

Budynek oddalony 400 m (pieszo ok. 5 min.) od dworca PKP i PKS.

 

Dojście do budynku od strony ulicy oraz od strony parkingu jest równe, gładkie i ma szerokość min. 1,8 m. Do drzwi wejściowych budynku prowadzą kilkustopniowe schody. Przy schodach znajduje się przycisk przywołania oznaczony piktogramem.

Lokalizacja Starostwa Powiatowego
w Kościanie zajmuje pomieszczenia na parterze w budynku B oraz na parterze,  2. i 3. piętrze budynku A z dojściem/ dojazdem oddalonym o ok. 80 m od ul. Gostyńskiej. Dojście do budynku po chodniku, dojazd po drodze asfaltowej.

Budynek oddalony ok. 4 km (10 min jazdy samochodem) od dworca PKP i PKS.

 

Dojście do budynków od strony parkingu wzdłuż budynku A i B.

Do drzwi wejściowych w budynku A prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd z poziomu chodnika przed budynkiem. Do budynku B prowadzą kilkustopniowe schody.

Aranżacja przestrzeni oraz szerokość korytarzy
i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód pomiędzy parterem budynku A i budynkiem B.

 

 

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku przy wejściu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku A, a rozróżnienie budynków - przy wejściach do nich.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

 

 

Parking + Miejsca postojowe

Za budynkiem (wjazd od strony al. Kościuszki) znajduje się parking, na którym zlokalizowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Za budynkami A i B znajduje się parking dla 47 samochodów. Przed budynkiem A znajduje się parking - od strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na którym są zlokalizowane
2 miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością.  

 

 

Podjazd/

pochylnia

Brak.

Przed wejściem do budynku A jest zlokalizowany podjazd z poziomu chodnika.

 

 

Obsługa Klientów

W budynku znajduje się posterunek stały ochrony, którego pracownicy reagują na przywołanie.

Sekretariat oraz Kancelaria Starostwa zlokalizowane są na 1. piętrze, na które prowadzą schody.

Obsługa Klientów odbywa się
w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku A w pobliżu wejścia. Stanowisko nie posiada obniżonego blatu. 

Pracownik Punktu Informacyjnego przeprowadza wstępną rozmowę
z osoba niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. W przypadku konieczności obecności innego merytorycznego pracownika powiadamia o tym właściwą komórkę organizacyjną przy ul. Gostyńskiej 38. Powiadomiony pracownik niezwłocznie udaje się do osoby niepełnosprawnej i udziela jej niezbędnej pomocy.

 

 

Toaleta

Brak.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku A.

 

 

Pies asystujący

Do wszystkich naszych budynków zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

           

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Starostwo Powiatowe w Kościanie zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza ze wskazaniem terminu i wybranej metody komunikowania się na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:

a)    elektronicznie na adres: starostwo@powiatkoscian.pl,

b)    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PowiatKoscianski/SkrytkaESP,

c)    faksem na numer 65 512 08 25 wew. 33,

d)    w Kancelarii Starostwa przy al. Kościuszki 22, pok. 119,

e)    listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.