logo
ucho   logo bip
Orzekanie o wskazania dla ulg i uprawnień
Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 

ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

 1. Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.) 

2. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wniosek

 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z dokumentami należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie pobiera się opłat.

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień powinien zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej,
 • adres zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumnetu potwierdzającego tożsamość osoby zainteresowanej,
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
 • oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpis osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń społecznych o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egyzstencji
 2. całkowitej niezdolności do pracy
 3. częściowej niezdolności do pracy
 • ważne orzeczenie organu rentowego ( ZUS, MSWiA, MON) wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 • ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Do czasu wydania orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

Od orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień nie służy odwołanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2.    Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wydania orzeczenia, legitymacji bądź karty parkingowej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie sprawy.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Potwierdzam, że z powyższym zapoznałam/em się

.............................................
              podpis      
 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2004-09-30 10:35:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2011-11-04 11:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2019-10-28 10:14:07)