logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia w dniu 07.08.2020 r. na realizację rozbudowy drogi powiat. Kokorzyn-Szczodrowo


Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia w dniu 07.08.2020 r. na realizację rozbudowy drogi powiatowej Kokorzyn-Szczodrowo
znak: ABŚ.6740.42.4.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E  S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2018.1474)
                                               zawiadamiam
o wydaniu dnia 07 sierpnia 2020 r.  decyzji nr 3/2020,  znak sprawy ABŚ.6740.42.4.2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Kokorzyn - Szczodrowo, od km 0+000 do km 2+ 028,90

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:
jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski
-     obręb 0011 Kokorzyn:
      nr ewid. gruntów: 241, 242, 254, 255, 258, 259, 260, 261/1, 261/6, 262, 265/4, 272, 398/57, 400/2;
-     obręb 0030 Szczodrowo,
      nr ewod. gruntów: 75/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/2, 106/3, 110;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części,
w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję,
przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:
jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski,
-  obręb 0011 Kokorzyn:
nr ewid. gruntów: 241/1, 242/1, 254/1, 255/1, 258, 259/1, 260/1, 261/10, 261/8, 262/1, 265/5, 272/1, 398/72, 400/2;
-  obręb 0030 Szczodrowo:
nr ewod. gruntów: 75/2, 102/5, 102/3, 103/1, 104/5, 105, 104/3, 106/6, 106/4, 110/1;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska,
ul. Gostyńska nr 38, II piętro, pokój 205,  (tel. 0-65-512-74-28) w godzinach pracy urzędu.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,
w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej.

                                                                                z up. STAROSTY
                                                                            /-/ podpis nieczytelny
                                                                                Beata Kownacka
                                                                         Naczelnik Wydziału Architektury  
                                                                         Budownictwa i Ochrony Środowiska