logo
ucho   logo bip

V sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 20 marca 2019 roku

o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 33).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r. (druk nr 34).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r. (druk nr 35).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 36).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 38).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr 39).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 40).   
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części  nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 41).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030 (druk nr 43).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 37).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 44).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 45).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 46).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 47).
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie sesji.