logo
ucho   logo bip

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kościanie jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Nowaczyk-Żak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami o archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu realizacji swoich praw można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, natomiast w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa - obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania w związku z prowadzeniem fanpage'a powiatu na FB

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania  w związku z transmisją obrad Rady Powiatu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych radnych powiatu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania w Wydziale Organizacyjnym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania w Biurze Audytu i Kontroli 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania w związku z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w zakresie architektury i budownictwa 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony środowiska 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Wydziale Komunikacji i Dróg

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Wydziale Inwestycyjno-Gospodarczym

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze stypendium/nagrodą Starosty Kościańskiego

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2019-02-08 09:06:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2019-02-08 09:06:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-07-19 13:15:32)