logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE  
DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
 
I. Podstawa prawna
 • art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami),

 

II. Wymagane dokumenty
 • Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, okreslony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Zabowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
 • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,
 • Uzgodnienie przebiegu trasy lub miejsca imprezy z Komendatem Powiatowym Policji.
 • W przypadku całkowitego zajęcia jezdni lub wprowadzenia zmian w oznakowaniu konieczne jest przedstawienie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem na drogach projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
 
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
 
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 48,00 zł.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)
Katarzyna Szymańska, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
            W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
       
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

 
VII. Dodatkowe informacje
 • Zgodnie z art. 65b ust. 2 pkt 1 ustawy organizator imprezy przesyła w terminie określonym w ust. 1 kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego policji,
 • Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia,
 • Z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia zwolnione są:
  -    pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  -    jednostki budżetowe,
  -    jednostki samorządu terytorialnego,
 • Opisana powyżej procedura oraz wymogi nie dotyczą procesji, pielgrzymek i konduktów    pogrzebowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-25 09:09:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2014-10-07 12:51:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:04:53)
Lista wiadomości