logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
KARTA INFORMACYJNA
WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA
KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawaz dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, ze zmianami)

 

II. Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 • kopia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - wydanego zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - wydanego zgodnie z art. 39k ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk prawa jazdy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
     
III. Opłaty
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatęw wysokości 100,50 zł.
 
Opłaty za wymianie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wymianę uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl.
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

 
IV. Termin załatwienia sprawy 
 
 
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na prawo jazdy kliknij tutaj
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter(pok. 3-4)
Katarzyna Szymańska, Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
            W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
       
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
VII. Dodatkowe informacje
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2010-08-11 10:22:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-15 11:56:14)
Lista wiadomości