logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA
 

 

KARTA INFORMACYJNA
WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW  
 
 
 
I. Podstawa prawna
 
 • Ustawaz dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnien przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).
 
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek,
 • jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o kierujących pojazdami,
 • orzeczenie lekarskie wydane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji.
III. Opłaty
 
Opłata za wpis do ewidencji isntruktorów - 50,00 zł
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Do 7 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)
tel.  0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Kamila Waszak, Katarzyna Szymańska, Żaklina Sobierajska
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30.
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie wnosi sie za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
 1. Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instruktora został szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 13:43:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-04-24 09:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2021-02-03 14:16:51)
Lista wiadomości