logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE / ZMIANA TREŚCI ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE / ZMIANĘ TREŚCI ZAŚWIADCZENIA
NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
I. Podstawa prawna
 
 • art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz 916),
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463),
   
II. Wymagane dokumenty
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia,
 • wykaz pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych,
 • dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
III. Opłaty
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłaty podstawowe:
-    za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony - 500 zł
-    za wydanie wypisu z zaświadczenia na czas nieokreślony - 100 zł
Opłaty za zmianę treści zaświadczenia:
-    za zmianę treści zaświadczenia - 25 zł
-    za zmianę wypisów - 10 zł
 
Opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
      Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 4)
Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Starosty Kościańskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VII. Dodatkowe informacje
 
1. Zaświadczenie na międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie.
2. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
3. Obowiązek uzyskania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
-    w ramach powszechnych usług pocztowych,
-    przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.46),
-    przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
4. Rezygnację z wydanego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne należy zgłaszać w formie pisemnej - wniosek.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 13:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-02 14:10:41)
Lista wiadomości