logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
 
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH  
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 596).
 
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 
III. Opłaty
    
Opłata za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500,00 zł
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłatę za wpis można dokonywać na konto.
Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)
tel.  0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Kamila Waszak, Katarzyna Szymańska, Żaklina Sobierajska
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
 
 VII. Dodatkowe informacje
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
 
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia tj. salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy,
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania,
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

VIII. Załączniki:

Wniosek o aktualizację danych OSK

Rejestr osk

Ogólny schemat kontroli OSK

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 13:38:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-04-24 09:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-08-05 07:32:52)
Lista wiadomości