logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
REJESTRACJA (PIERWSZA) NOWEGO POJAZDU
KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu 
  
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami). 
II. Wymagane dokumenty
 
Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód własności pojazdu (faktura),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszcznia indywidualnego WE pojazdu,
 • karta pojazdu (nie dotyczy motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep, naczep),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (pojazd elektryczny lub napędzany wodorem), jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" lub pojazd elektryczny oraz nap.ędzany wodorem został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju bądź oświadczenie, iż posiada oryginał lub kopię zwolnienia z akcyzy (pojazd elektryczny i napędzany wodorem);
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, bądź zapis na fakturze informujący o dacie, miejscu i numerze odprawy celnej w przypadku gdy sprzedawcą pojazdu jest wyspecjalizowany salon sprzedaży lub podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie (bądź wpis na fakturze) o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów - dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 roku,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. 
   

  Od dnia 1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone kary pieniężne w wysokości 200 zł - 1000 zł.

  Kary nakładane będą w przypadku:

  - sprowdzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku albo nabyca pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowdzenia pojazdu jest dzień po 31 grudnia 2019 roku i niezarejestrowania w/w pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

  - nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 roku i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

  Dla pojazdów zbytych/nabytych od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w związku z COVID 19 termin ten został przedlużony do 180 dni.
III. Opłaty
 
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040
 
Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu
oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 
Opłaty wynoszą:
-    180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  178,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                    2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
-    121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  120,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                    1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz 
                    ciągników rolniczych,
-    111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  110,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                    1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na stały dowód rejestracyjny.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

 

Na wizytę w wydziale można się również zapisać tutaj.

 

VI. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 11:11:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:30:09)
Lista wiadomości