logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 ze zmianami).
 
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek
 • kolorowa fotografia o wymiarach 34 x 45 m, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnia złożenia wniosku,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania  pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,

WAŻNE

 

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

      
III. Opłaty
 
 
Za wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę opłaty nie pobiera się.
 
 
Za wydanie prawa jazdy po egzaminie nalezy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł.
 
Opłaty za wydanie prawa jazdy wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłaty za wydanie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl .
 
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Po złożeniu dokumentów zostaje wygenerowany w systemie teleinformatycznym i przekazany wnioskodawcy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 
Po zdanym egzaminie i opłaceniu wydania prawa jazdy będzie można sprawdzić status  zamówienia na prawo jazdy kliknij tutaj
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter(pok. 3-4)
Katarzyna Szymańska, Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
            W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 
VII. Dodatkowe informacje
 
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie teleinformatycznym "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • Indywidualny nr PKK wydaje się wyłącznie osobie ubiegającej się o jego wydanie,
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu,
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Komunikacji i Dróg,
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) wydaje się w przypadku:
  • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
  • rozszerzenia uprawnień,
  • wymiany prawa jazdy zagranicznego (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
  • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane z WORD-u do starostwa.
    
   Profil Kandydata na Kierowcę może być wydany najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 08:42:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2021-01-20 14:03:22)
Lista wiadomości