logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE(SAM)

KARTA INFORMACYJNA

Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (SAM) 

 

I. Podstawa prawna 

 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 2130 ze zmianami)

 

II. Wymagane dokumenty

 

Wypełniony  wniosek oraz:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd został złożony z zespołów i części, które są własnością wnioskodawcy,
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. 

    

III. Opłaty

 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00)

lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Opłaty wynoszą:

-  - 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 

                      2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

-  - 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  120,00 zł oraz opłata ewidencyjna

                    1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników

                    rolniczych,

-  - 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  110,00 zł oraz opłata ewidencyjna

                    1,50 zł) - w przypadku motorowerów,

 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy

 

Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

 

Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj

 

V. Jednostka prowadząca sprawę

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)

Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner,

Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak

tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl

 

Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).

 

 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również zapisać tutaj.

 

VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 inne informacje

Aby móc przejechać pojazdem na stację uprawnioną do wykonania dopuszczenia jednostkowego należy pobrać pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe, których opłaty wynoszą:

- 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) -

               w przypadku pojazdów samochodowych,

- 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna  39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) -  

               w przypadku przyczep i naczep,

- 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna  36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) -

               w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Pojazd złożony samodzielnie (marki SAM) nie posiada cech identyfikacyjnych. Należy zatem zgłosić się do tut. wydziału w celu otrzymania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych a także decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej.

Za wydanie w/w decyzji pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł za każdą decyzję.

Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2013-07-03 08:17:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:51:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:28:22)
Lista wiadomości