logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
REJESTRACJA CZASOWA I WYDAWANIE TABLIC CZASOWYCH
KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja czasowa i wydawanie tablic czasowych
 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 2130 ze zmianami). 
II. Wymagane dokumenty
 
Wypełniony wniosek a także:
 
- dowód własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę
  ubiegającą się o wydanie tablic i pozwolenia czasowego).

W przypadku pojazdu zakupionego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, faktura musi zawierać dokładną datę sprowadzenia pojazdu bądź należy dołączyć oświadczenie sprowadzającego kiedy pojazd został sprowadzony

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 
oraz:
 
a) w przypadku pojazdu nowego:
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem z danymi potrzebnymi do rejestracji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub wpis w fakturze daty, numeru i miejsca odprawy celnej,
 • oświadczenie (lub wpis na fakturze) o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów - dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 roku
b) w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
 • dowód rejestracyjny pojazdu, lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej - dot. pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 roku;

 a także:

- dowód rejestracyjny w przypadku pojazdów już zarejestrowanych,
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie o nie posiadaniu tablic,
- dowód tożsamości,
pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz
  w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego
  ubezpieczenia OC - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce,
- dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Nie dotyczy to tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez wlaściwy organ państwa członkowskiego, z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tlumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie (przeważnie jeśli w dowodzie wpisane są jakiekolwiek adnotacje urzędowe).

 

III. Opłaty
 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
Opłaty wynoszą:
- 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  61,00 zł oraz opłata ewidencyjna
               1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna  39,75 zł oraz opłata ewidencyjna
               1,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep,
- 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna  36,75 zł oraz opłata ewidencyjna
               1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe, należy zwrócić do Wydziału Komunikacji.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71
e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również zapisać tutaj.

 
VI. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
 
Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela w celu::
 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
 • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.
Pozwolenie czasowe i tablice czasowe mogą być również wydane na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych a także tablic zabytkowych i indywidualnych.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-08-13 11:19:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-08-25 13:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:27:48)
Lista wiadomości