logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO
KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja pojazdu zabytkowego
 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami). 
II. Wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek
 • dowód własności pojazdu (w przypadku pojazdu zakupionego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, faktura musi zawierać dokładną datę sprowadzenia pojazdu bądź należy dołączyć oświadczenie sprowadzającego kiedy pojazd został sprowadzony);
 • dowód rejestracyjny, jeżeli był wydany lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
 • tablice rejestracyjne w przypadku pojazdu zarejestrowanego,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (dot. pojazdów zarejestrowanych na terenie RP),
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

ponadto w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Nie dotyczy to tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez wlaściwy organ państwa członkowskiego, z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tlumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie (przeważnie jeśli w dowodzie wpisane są jakiekolwiek adnotacje urzędowe).

 

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone kary poeniężne w wysokości 200 zł - 1000 zł.

Kary nakładane będą w przypadku:

- sprowdzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku albo nabyca pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowdzenia pojazdu jest dzień po 31 grudnia 2019 roku i niezarejestrowania w/w pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 roku i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Dla pojazdów zbytych/nabytych od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w związku z COVID 19 termin ten został przedlużony do 180 dni.

III. Opłaty
 
 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

 
Opłaty wynoszą:
- 200,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  198,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
131,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  130,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 1,50 zł) - w przypadku motocykli.
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Szymański, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również zapisać tutaj.

 
 
VI. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Kasprzak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2009-02-16 14:22:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:26:52)
Lista wiadomości