logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
KARTA INFORMACYJNA
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.z 2005r. Nr 285, poz. 2856 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).
II. Wymagane dokumenty
 • Wypełniony  wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. 
III. Opłaty
 
 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu.

  
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 • 4 zł - od 3 do 12 miesięca
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W wydziale Kmunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20. 
Na wizytę można się również umówić tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy
           
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
 
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy.
Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wniosek o przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i karty pojazdu zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny, oraz tablice rejestracyjne.
Jeżeli w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2010-04-08 07:33:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:25:31)
Lista wiadomości