logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZMIANA ADRESU LUB SIEDZIBY WŁAŚCICIELA W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
 KARTA INFORMACYJNA
Zmiana adresu lub siedziby właściciela 
w dowodzie rejestracyjnym
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek (w przypadku tablic z powiatu kościańskiego) lub wniosek (w przypadku innych tablic)  oraz:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne w przypadku konieczności zmiany tablic,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, budynek A, ul. Gostyńska 38, parter 

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  
Opłata wynosi: 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 
W przypadku konieczności zmiany tablic opłaty wynoszą:
- 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  178,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  120,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników
                 rolniczych
- 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  110,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi, w przypadku  pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe.

W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tut. urzędzie i posiadających tablice nowego typu - tzw."białe", organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi.

W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi, po okazaniu dowodu osobistego i karty pojazdu jeżeli była wydana oraz dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj  

V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 17:11:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:09:33)
Lista wiadomości