logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDAWANIE NOWYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDU Z NOWĄ NUMERACJĄ W PRZYPADKU ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA
 KARTA INFORMACYJNA
Wydawanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją
w przypadku ich utraty lub zniszczenia
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

     Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica (e) rejestracyjna - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
 • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y) rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic (y),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku zagubienia tablic (y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic (y),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty: 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, budynek A, ul. Gostyńska 38, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
 Opłaty wynoszą:
 
- 185,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  183,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  124,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników
                 rolniczych,
- 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  114,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku motorowerów.
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

  
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (a co za tym idzie również nowego dowodu rejestracyjnego) następuje w drodzedecyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich, po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Szymański, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 16:07:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:14:12)
Lista wiadomości