logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYREJESTROWANIE POJAZDU
 KARTA INFORMACYJNA
Wyrejestrowanie pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz.2130 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załacznikami (w zależności od przyczyny wyrejestrowania).
 
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt (wraz z tłumaczeniem);
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
 • wycofania pojazdu z obrotu.

 

Do wniosku należy ponadto dołączyć:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne (obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę oraz w przypadku kradzieży pojazdu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli.

Organy właściwe w sprawie rejestracji pojazdu uprawnione są do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. W związku z tym podczas wyrejestrowania pojazdu należy przedstawić dokument potwierdzający spełnienie w/w obowiązku. (ubezpieczenie OC powinno być ważne do dnia wyzłomowania pojazdu).

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Opłaty:

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Starostwa, budynek B, ul. Gostyńska 38, parter lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić  tutaj.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej,
 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-10-31 13:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-07-21 07:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:13:33)
Lista wiadomości