logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE
 
  
I. Podstawa prawna
 
 • Ustawaz dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1392).

 

II. Wymagane dokumenty
 
 
Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia:
 • wniosek
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych zaświadczenie wydane przez podmiot upoważniony (Wójt, Burmistrz, Prezydent).

 

 

W przypadku rozszerzenia uprawnień należy przedstawić kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego.
 
Osoba ubiegająca się o przedłużenie ważności zezwolenia:
 • wniosek,
 • kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie  art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami,
 • kopia orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

 
Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 
 
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłata za wydanie, przedłużenie zezwolenia wynosi 50 zł.
 
 
 
Opłaty można dokonywać na konto.
Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,
nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 
 
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

 

 
IV. Termin załatwienia sprawy
  Do 2 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 4)
Katarzyna Szymańska, Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2013-06-24 13:51:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-21 13:46:14)
Lista wiadomości