logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
REJESTRACJA (PRZEREJESTROWANIE) UŻYWANEGO POJAZDU
 KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu 
 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r., poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami). 
II. Wymagane dokumenty
 
Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana, 
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. 

 

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone kary poeniężne w wysokości 200 zł - 1000 zł.

Kary nakładane będą w przypadku:

- sprowdzenia po dniu 31 grudnia 2019 roku albo nabyca pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowdzenia pojazdu jest dzień po 31 grudnia 2019 roku i niezarejestrowania w/w pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 roku i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Dla pojazdów zbytych/nabytych od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w związku z COVID 19 termin ten został przedlużony do 180 dni.

III. Opłaty
 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
Opłaty wynoszą:
-    180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  178,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                    2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
-    121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  120,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                    1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz 
                    ciągników rolniczych,
-    111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  110,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                    1,50 zł) - w przypadku motorowerów,
-    81,00 zł  (w tym opłata komunikacyjna  80,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                   1,00 zł) - w przypadku pojazdów posiadających tablice rejestracyjne 
                   z wyróżnikiem PKS.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na stały dowód rejestracyjny.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska, Katarzyna Michalak
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również zapisać tutaj.

 

VI. Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-08-13 10:01:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2021-04-22 07:29:02)
Lista wiadomości