logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU
 
 
KARTA INFORMACYJNA
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU
 
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 450),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 
 
II. Wymagane dokumenty
 • Projekt organizacji ruchu (min. 2 egz.), który powinien zawierać:
  • plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • parametry geometrii drogi;
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną
  • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy
  • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  • nazwisko i podpis projektanta,
 • Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny byc dołączone opinie:
  • Komendanta Powiatowego Policji (dot. dróg powiatowych),
  • Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.
  • Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
III. Opłaty
  
Nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)
Ewa Szyguła-Marcinkowska, Katarzyna Szymańska
tel.  (0-65) 512-74-36 wew. 26, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje
 • Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomienia Starostę Kościańskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz właściwego zarządcę drogi o terminie jej pworwadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
 • Jeżeli w wyznaczonym przez Starostę Kościańskiego terminie, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu brak jest zawiadomienia o którym mowa § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zatwierdzona zmiana organizacji ruchu traci ważności,
 • Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Starosta Kościański jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych zatwierdza projekty stałej organizacji ruchu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-25 09:41:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-01-26 08:57:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2021-04-14 09:46:40)
Lista wiadomości