logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW
 
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
PROWADZĄCYCH  STACJE KONTROLI POJAZDÓW
 
I. Podstawa prawna
 • art. 83 ust. 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zminanami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty

 
III. Opłaty
 
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 412,00 zł.
Za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności - 206,00 zł
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
Maciej Werner, Żaklina Sobierajska
tel.  65 511 94 71, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
Na wizytę można też umówić się tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
  
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie jest przedsiebiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub czlonków organów osoby prawnej,
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Poświadczenie, o którym mowa w podpunkcie 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.
 
VIII. Załączniki
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-25 09:23:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-01-22 13:35:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-15 09:27:07)
Lista wiadomości