logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZMIANA TREŚCI LICENCJI, ZEZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA
 
KARTA INFORMACYJNA

ZMIANA TREŚCI LICENCJI, ZEZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA

I. Podstawa prawna
 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51),
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463),
 
II. Wymagane dokumenty
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej (w przypadku zwiększenia liczby pojazdów),
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komadytową o niekaralności za naruszenia (w przypadku zmiany członków zarządu spółki),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego zarządzającego, członków organu zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną, komandytową o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o tranpsorcie drogowym (w przypadku zmiany członków zarządu spółki),
 • wykaz pojazdów z kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz prawem do dysponowania (w przypadku zmiany pojazdów),
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem/oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (w przypadku zmiany zarzadzającego),
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz kserokopia zawartej umowy - jesli dotyczy (w przypadku zmiany zarządzającego),
 • oświadczenie o zatrudnieniu kierowców spełniających warunki określone w ustawie (w przypadku zatrudnienia pracownika lub podjęcia współpracy z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz wnioskodawcy),
 • oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (w przypadku zmiany bazy eksploatacyjnej),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że wobec odpowiednio przedsiębiorcy osobiście wykonyjacego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (w przypadku zmiany kierowców),
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji, zezwolenia, zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
III. Opłaty:
 
- za zmianę licencji lub zezwolenia - 10% opłaty stanowiącej podstawę opłaty za wydanie licencji lub zezwolenia,
- za wypis z licencji - 5% opłaty stanowiącej podstawę opłaty za wydanie licencji,
- za każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji,
- za zmianę zaświadczenia na przewóz na potrzeby własne - 25 zł,
- za wypis do ww. zaświadczenia - 10 zł za wypis do pojazdu już zgłoszonego, 100 zł dla pojazdów nie zgłoszonych przed zmianą,
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

IV. Termin załatwienia sprawy
 
      Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 4)
Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywolawczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy
 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

 
VII. Dodatkowe informacje
 • Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób - wystawione z datą  nie straszą niż 1 (jeden) miesiąc przed datą złożenia wniosku.
 • Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
  a) poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznym sprawozdaniem finansowym,
  b) w drodze odstępstwa organ wydający licencję może wyrazić zgodę aby przedsiębiorca przedstawił:
  - gwarancję bankową,
  - ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego banku lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.
 •  Wygaszenie licencji/zezwolenia w razie zrzeczenia się jej następuje na pisemny wniosek - wniosek.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji/wypisów z licencji wspólnotowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 11:23:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-02 14:06:33)
Lista wiadomości