logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
 
 
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
 
 
I. Podstawa prawna
 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377),

 

II. Wymagane dokumenty
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem/oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiebiorcy,
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz kserokopia zawartej umowy (jeśli dotyczy),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
 • oświadczenie o zatrudnieniu kierowców spełniających warunki określone w ustawie,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym  (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy),
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (dot. osób jw.),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólne zezwolenie),
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
UWAGA
Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca przedkłada organowi udzielającemu zezwolenie wykaz pojazdów, które będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego wraz z prawem do dysponowania.
 
III. Opłaty
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za uwydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.

Za każdy wydany wypis do pojazdu zgłoszonego do zezwolenia dodaje się 11% powyższej opłaty.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

IV. Termin załatwienia sprawy
 
     Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok.4)
Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

VII. Dodatkowe informacje
 • Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
  a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
  b) w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji/wypisów z licencji wspólnotowej.
   

        Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2013-10-10 12:36:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-15 09:41:03)
Lista wiadomości