logo
ucho   logo bip
Wydział Organizacyjny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 I piętro, pokoje nr 118, 119, 123, 124 
 
tel. 65 512 08 25
fax. 65 512 08 25 w.33
 
godziny urzędowania:
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego: Maja Moskwa

Wydział Organizacyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa i prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz ochroną danych osobowych, obsługą interesantów oraz prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej i archiwum zakładowego.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:  

a) prowadzenie sekretariatu starosty i wicestarosty,  

b) organizacja i dokumentacja narad i konferencji starosty,  

c) prowadzenie obsługi interesantów i informacji telefonicznej o pracy starostwa,  

d) koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych starosty,  

e) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem powiatu w związkach i stowarzyszeniach,  

f) udział w opracowywaniu projektu statutu i jego aktualizacji,  

g) opracowywanie projektów regulaminu i regulaminów wewnętrznych oraz kontrola ich realizacji,  

h) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,  

i) prowadzenie zbioru i rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty,  

j) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych,  

k) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,  

l) wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa,  

m) prowadzenie zasobów archiwalnych starostwa,  

n) prowadzenie książki kontroli;  

o) prowadzenie i nadzorowanie działalności Punktu Informacyjnego do zadań, którego w szczególności należy:

    - zapewnienie obsługi interesantów poprzez udzielenie informacji o zakresie kompetencyjnym poszczególnych wydziałów, innych komórek organizacyjnych i stanowisk funkcjonujących w starostwie z wykorzystaniem dostępnej sieci telekomunikacyjnej i wewnętrznej sieci komputerowej oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów i spraw,

- korzystanie, w ramach zapewnianej obsługi, z informacji dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej starostwa i internetowego serwisu informacyjnego,

   - udział w realizacji zadań w zakresie promowania działalności i pracy starostwa, głównie poprzez upowszechnianie wiadomości o zakresie tej działalności i stosowanych informatycznych formach obsługi interesantów,

  - doskonalenie istniejących i inicjowanie nowych metod i form obsługi interesantów;

2) w zakresie skarg i wniosków:  

a) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,  

b) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze starostą i wicestarostą;  

c) czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków,  

d) prowadzenie okresowych analiz i sprawozdawczości sposobu załatwiania skarg i wniosków;  

3) w zakresie spraw administracyjnych:  

a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie obsługi materialno - technicznej starostwa,  

b) administrowanie budynkami starostwa oraz monitorowanie kosztów ich utrzymania,  

c) zabezpieczenie mienia starostwa,  

d) zabezpieczenie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

e) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,  

f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym starostwa,  

g) załatwianie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem starostwa w pieczęcie i tablice urzędowe,  

h) gospodarowanie drukami i formularzami oraz prenumerata prasy,  

i) gospodarowanie taborem samochodowym,  

j) wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa,  

k) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,  

l) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i ewidencji ilościowej pozostałego wyposażenia,  

m) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum,  

n) obsługa administracyjna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;  

4) w zakresie dostępu do informacji publicznej:     

a) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;  

b) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

5) ochrona danych osobowych wykonywana przez wyznaczonego przez starostę Inspektora Ochrony Danych, do którego zadań należy w szczególności:  

a) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych jak i w tzw. zbiorach ręcznych starostwa,  

b) nadzór i kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz osób przy nim zatrudnionych,  

c) prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem pracowników do obsługi systemu informatycznego,  

d)  udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych, 

e)  przeprowadzanie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,  

f) opracowanie Polityki ochrony danych i jej aktualizacja,  

g) kontrola przestrzegania prawidłowości przetwarzania danych osobowych;

6) w zakresie administratora sieci komputerowej:  

a) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie,  

b) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,  

c) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,  

d) nadzór, konsultacje i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,  

e) organizowanie szkoleń pracowników starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych.  

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Nowaczyk-Żak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Denisewicz (2012-07-17 07:40:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Denisewicz (2012-07-19 08:46:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-02-01 09:31:13)