logo
ucho   logo bip
Zbiór Aktów Prawa Miejscowego
Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

L.p.

Tytuł uchwały

Treść uchwały

1.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok:

- 2010

 

 

- 2011

- 2012

- 2013

- 2014

- 2015

- 2016

- 2017

- 2018

 

 

- 2019

 

- 2020

- 2021

 

 

Uchwała nr XXXIII/310/09 z dnia 29.12.2009 r.

zał. nr 1 , zał. 2 , zał. nr 3 , zał. nr 4 , zał. nr 5 , zał. 6 , zał. nr 7 , zał. nr 8 , zał. nr 9 , zał. nr 10 , zał. nr 11

Uchwała nr III/24/10 z dnia 29.12.2010 r.

Uchwała nr XI/102/11 z dnia 29.12.2011 r.

Uchwała nr XX/198/12 z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała nr XXVIII/271/13 z dnia 30.12.2013 r.

Uchwała nr III/19/15 z dnia 21.01.2015 r.

Uchwała nr XIII/118/15 z dnia 29.12.2015 r.

Uchwała nr XXII/218/16 z dnia 28.12.2016 r.

Uchwała nr XXXIII/314/17 z dnia 20.12.2017 r.

część 1 , część 2 .

 

Uchwała nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Uchwała nr XIV/138/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XXIII/239/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

2.

w sprawie Statutu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr XIV/131/12 z dnia 25.04.2012 r.

- zmiana uchwałą nr XXVIII/272/17 z dnia 26.07.2017 r.

- tekst jednolity uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego: XXXIX/366/18 z dnia 27.06.2018 r.

Uchwała nr XLI/387/18 z dnia 10.10.2018 r.

- Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego unieważniono § 12 i 24 ust. 6

 - zmiana uchwałą nr XXVII/263/21 z dnia 10.03.2021 r.

 3.  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  Uchwała nr XLI/388/18 z dnia 10.10.2018 r.
 4.  w sprawie podziału powiatu kościańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  Uchwała nr XLI/350/02 z dnia 18 czerwca 2002 r.

5.

w sprawie dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym

Uchwała nr XXVII/262/17 z dnia 28.06.2017 r.

6.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Uchwała nr XXXVII/353/10 z dnia 16.06.2010 r.

- zmiana uchwałą nr XXXI/300/17 z dnia 22.11.2017 r.

7.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr XXVIII/271/09 z dnia 25.06.2009 r.

OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE

8.

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017

 

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2021

Uchwała nr XXXIII/315/14 z dnia 24.09.2014 r.

 

 

Uchwała nr XL/373/18 z dnia 22.08.2018 r.

 

9.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego na rok:

- 2011

 

 

- 2012

- 2013

- 2014

 

 

 

 

 

 

- 2015

 

 

- 2016

- 2017

 

- 2018

 

 

- 2019

- 2020

 

- 2021

 

 

Uchwała nr XL/374/10 z dnia 04.11.2010 r.

- zmiana uchwałą nr IV/26/11 z dnia 09.02.2011 r.

- zmiana uchwałą nr VII/67/11 z dnia 21.06.2011 r.

Uchwała nr XI/106/11 z dnia 29.12.2011 r.

Uchwała nr XIX/176/12 z dnia 14.11.2012 r.

Uchwała nr XXVII/258/13 z dnia 28.11.2013 r.

- zmiana uchwałą nr XXVIII/267/13 z dnia 30.12.2013 r.

- zmiana uchwałą nr XXX/289/14 z dnia 26.03.2014 r.

- zmiana uchwałą nr XXXIII/314/14 z dnia 24.09.2014 r.

- zmiana uchwałą nr XXXIV/324/14 z dni 05.11.2014 r.

 Uchwała Nr XXXIV/325/14 z dnia 05.11.2014 r.

- zmiana uchwałą nr VII/69/15 z dnia 18.06.2015 r.

 

Uchwała nr XI/94/15 z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr XXI/200/16 z dnia 30.11.2016 r.

- zmiana uchwałą nr XXVII/254/17 z dnia 28.06.2017 r.

 Uchwała nr XXXI/295/17 z dnia 22.11.2017 r.

- zmiana uchwałą nr XXXVIII/354/18 z dnia 30.05.2018 r.

Uchwała nr XLII/393/18 z dnia 14.11.2018 r.

Uchwała nr XIII/121/19 z dnia 27.11.2019 r.

zmiana uchwałą nr XVI/182/20 z dnia 08.05.2020 r.

Uchwała nr XXII/225/20 z dnia 25.11.2020 r.

zmiana uchwałą nr XXXIII/309/21 z dnia 24.08.2021 r.

10.

w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uchwała nr XII/103/15 z dnia 9.12.2015 r.

11.

w sprawie trybu udzielania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała nr XIV/139/12 z dnia 25.04.2012 r.

Uchwała nr XX/190/12 z dnia 20.12.2012 r.

(utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXI/206/13 z dnia 27.02.2013 r.

Uchwała nr XII/104/15 z dnia 9.12.2015 r.

(utraciła moc prawną)

uchwała nr XXI/202/16 z dnia 30.11.2016 r.

uchwała nr XXXIV/322/18 z dnia 31.01.2018 r.

12.

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr XXXIII/355/05 z dnia 29.12.2005 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr VIII/73/11 z dnia 31.08.2011 r.
(utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXXIII/305/17 z dnia 20.12.2017 r.

- Uchwałą Nr 3/113/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność uchwały w części obejmującej następujące zapisy - treść uchwały

13.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr V/44/11 z dnia 30.03.2011 r.

14.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr X/90/11 z dnia 16.11.2011 r.

15.

w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego"

Uchwała nr XVIII/181/16 z dnia 17.08.2016 r.

(utraciła moc prawną uchwałą nr XXXI/297/21)

16.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim

 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia
1 września 2019 roku

Uchwała nr XVII/163/12 z dnia 14.08.2012 r.

(utraciła moc prawną 23.06.2021 r.)

 

 

 

Uchwała nr XXIV/240/17 z dnia 29.03.2017 r.

 

 

 

Uchwała nr IX/82/19 z dnia 21.08.2019 r.

- zmiania uchwałą nr XIX/199/20 z dnia 19.08.2020 r.

17.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...)

 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański

Uchwała nr XXX/290/14 z dnia 26.03.2014 r.

 (utraciła moc prawną)

 

 

 

Uchwała nr XXIX/275/17 z dnia 13.09.2017 r.

 

 

 

 

Uchwała nr XLI/383/18 z dnia 10.10.2018 r.

zmiana uchwałą nr XV/146/20 z dnia 29.01.2020 r.

18.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr XXI/205/13 z dnia 27 lutego 2013 r.

 

 19.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański  Uchwała nr XXIV/232/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.

20.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Uchwała nr XI/159/12 z dnia 27.06.2012 r.

21.

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Uchwała nr XI/95/15 z dnia 25.11.2015 r.

- zmiana uchwałą nr XV/143/16 z dnia 16.03.2016 r.

22.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała nr  XX/196/04 z dnia 03.08.2004 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr  XXV/256/05 z dnia 15.02.2005 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XIV/137/12 z dnia 25.04.2012 r.

23.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym

Uchwała nr VIII/76/19 z dnia 26.06.2019 r.

24.

w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania wdukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach

uchwała nr XXXI/298/21 z dnia 23.06.2021 r.

25.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego

uchwała nr XXXI/299/21 z dnia 23.06.2021 r.

KOMUNIKACJA

23.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi - na 2018 r.

- na 2019 r.

- na 2020 r.

- na 2021 r.

Uchwała nr VII/70/11 z dnia 21.06.2011 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XI/103/11 z dnia 29.11.2011 r.

(utraciła moc prawną)

Uchwała nr XIX/182/12 z dnia 14.11.2012 r.

(utraciła moc prawną)

- zmiana uchwałą nr XX/191/12 z dnia 20.12.2012 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXVI/253/13 z dnia 23.10.2013 r.

(utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXVII/261/13 z dnia 28.11.2013 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXXIII/317/14 z dnia 24.09.2014 r.

Uchwała nr XI/96/15 z dnia 25.11.2015 r.

- zmiana uchwałą nr XIII/112/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała nr XXXIII/317/14 z dnia 24.09.2014 r.

 

Uchwała nr XXX/288/17 z dnia 25.10.2017 r.

 

 

Uchwała nr XLII/396/18 z dnia 14.11.2018 r.

Uchwała nr XIII/123/19 z dnia 27.11.2019 r.

Uchwała nr XXI/224/20 z dnia 28.10.2020 r.

24.

w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie praw jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego

Uchwała nr IV/38/15 z dnia 25.03.2015 r.

25.

w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego

Uchwała nr IV/39/15 z dnia 25.03.2015 r.

DROGI POWIATOWE

26.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała nr VI/71/07 z dnia 25.04.2007 r.

Uchwała nr XIII/122/19 z dnia 27.11.2019 r.

27.

w sprawie pozbawienia drogi nr 3943P Kokorzyn - Krzan do drogi nr 3944P (Stary Białcz - Kobylniki), o długości 2,6 km, kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr VII/68/11 z dnia 21.06.2011 r.

28.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Podgórnej w m. Widziszewo i nowo wybudowanej drogi łączącej drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z miejscowością Widziszewo

Uchwała nr VII/69/11 z dnia 21.06.2011 r.

29.

w sprawie pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych

Uchwała nr XXVII/255/17 z dnia 28.06.2017 r.

30.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P

Uchwała nr XXIX/277/17 z dnia 13.09.2017 r.

31.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr XXIX/278/17 z dnia 13.09.2017 r.

32.

w sprawie pozbawienia ulicy Bruszczewskiej w Koszanowie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr XXXVIII/361/10 z dnia 31.08.2010 r.

33.

w sprawie pozbawienia ulicy Św. Wita w Śmiglu (na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy miasta) kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr XXXVIII/362/10 z dnia 31.08.2010 r.

34.

w sprawie pozbawienia drogi nr 3962P (Kościan, ul. Łąkowa) „stary odcinek ul. Łąkowej" od osiedla Nad Łąkami do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska), tj. 327 mb. kategorii drogi powiatowej

Uchwała nr XVII/165/12 z dnia 14.08.2012 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA

35.

w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr XXVI/263/09 z dnia 22.04.2009 r. (utraciła moc prawną)

- zmiana uchwałą nr VI/54/11 z dnia 25.05.2011 r. (utraciła moc prawną)

- zmiana uchwałą nr VII/71/11 z dnia 21.06.2011 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XXXI/304/14 z dnia 28.05.2014 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr VIII/77/19 z dnia 26.06.2019 r.

36.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku

- w 2019 roku

- w 2020 roku

- w 2021 roku

Uchwała nr XXXIII/306/17 z dnia 20.12.2017 r.

 

Uchwała nr XLII/395/18 z dnia 14.11.2018 r.

Uchwała nr XIII/124/19 z dnia 27.11.2019 r.

Uchwała nr XXII/227/20 z dnia 25.11.2020 r.

37.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała nr XXXVIII/360/10 z dnia 31.08.2010 r. (utraciła moc prawną)

Uchwała nr XII/115/12 z dnia 25.01.2012 r.

 

 

Uchwała nr XL/376/18 z dnia 22.08.2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-12 10:10:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-12 14:21:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-08-27 13:12:11)
Statuty jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego
 
1.    Uchwała Nr XXXVIII/413/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20.02.2007 r., nr 22, poz. 568).
 
2.    Uchwała Nr XXXVIII/414/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22.01.2007 r., nr 8, poz. 201).
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-02-06 13:07:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-12 08:09:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-12 08:09:10)