Jesteś tutaj:   

Nazwa, dane adresowe

 

Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5 
62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565 

spis numerów wewnętrznych

fax 61 8178 191

e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
www: www.kostrzyn.wlkp.pl


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Nazwa skrzynki: /UM_Kostrzyn/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.15 - 15.15

NIP GMINY 777-31-14-347
REGON GMINY 631259554

Konto Urzędu:
Bank Śląski oddział Kostrzyn
Nr 62 1050 1520 1000 0022 7346 5050

Wnioski i skargi:
Burmistrz Gminy Kostrzyn przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach: 10.00 - 11.00 lub 15.00 - 16.00

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Kostrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/ oraz http://kostrzyn.wlkp.pl

Data publikacji 22.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Piasecka, sekretarz@kostrzyn.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8178 565. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.