2020

ZARZĄDZENIE NR 247/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Kostrzynie

ZARZĄDZENIE NR 247 /2020
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego  w Kostrzynie.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.), oraz na podstawie art.16 ust. 4, art. 18 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dz. U. poz.1728) Burmistrz Gminy Kostrzyn zarządza co następuje:

§ 1. Wyznacza się Agatę Stoińską – Kierownika Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki  i Ochrony Środowiska na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 2. Do wykonania prac spisowych powołuję Gminne Biuro Spisowe w składzie:

  1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Agata Stoińska
  2. Koordynator Gminnego Biura Spisowego – Halina Strachowska

§ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Kostrzynie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn, który zapewnia mu pomieszczenia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia prac spisowych.

§ 4. Gminne Biuro Spisowe w ramach prac spisowych wykonuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020, jak i innych aktów prawnych określających zadania Biura i sposób przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

§ 5. Gminne Biuro Spisowe zostaje powołane od dnia 8 czerwca 2020 r. a jego rozwiązanie następuje z dniem 8 stycznia 2021 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza  Spisowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lista wiadomości