Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

Informacje o projekcie.

 

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KRAMSK

 

Gmina Kramsk przystąpiła do realizacji projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Tutuł projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk. Okres realizacji projektu rozpoczął się od 01.10.2020 r. do 31.03.2023 r. i ma na celu przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku na Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk.

 

Gmina Kramsk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „ Centrum Usług Społecznych”.

Całkowita wartość projektu – 3 030 981,40 zł.

 

Dofinansowanie: 100%

 

Wnioskodawca będzie realizował projekt uwzględniając 4 kamienie milowe.

 

Celem projektu jest stworzenie dostępu do usług społecznych odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie społeczności lokalnej, indywidualnych potrzeb mieszkańców zgodnie
z przeprowadzoną diagnozą. W ramach projektu mieszkańcom gminy Kramsk zaoferowane zostanie różnokierunkowe wsparcie z uwzględnieniem zasady komplementarności, zapewniona zostanie dostępność i adekwatność realizowanej pomocy usługowej dla różnych grup odbiorców przy zastosowaniu szerokiego wachlarza nowych i zmodyfikowanych instrumentów.
W zakres nowych usług społecznych wchodzą:

1. usługi wspierania rodziny,

2. usługi pomocy społecznej / specjalistyczne i opiekuńcze,

3. usługi wspierania dla osób z niepełnosprawnościami/starszych/bezdomnych,

4. reintegracja społeczno – zawodowa.

Centrum usług społecznych zaprojektowane zostało w ustawie w sposób nowoczesny jako instytucja jednego okienka, do którego mają dostęp mieszkańcy gminy przy współpracy z PES
i JST. Tworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk jest odpowiedzią na kroczącą zmianę systemową. Potrzeby społeczne w zakresie usług społecznych systematycznie rosną, a z nim powinna rozwijać się infrastruktura wsparcia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez m.in.:
- poprawę skuteczności udzielania usług społecznych-usługi dostępne będą dla ogółu mieszkańców (świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie z możliwością zwolnienia z opłat wg cennika usług ),
- prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem jej potencjału,
- organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich;
- opracowanie standardów usług społecznych w celu zapewnienia ich wysokiej jakości.